καλεῖτο

καλεῖτο
καλέω
call
pres opt mp 3rd sg (epic ionic)
καλέω
call
imperf ind mp 3rd sg (attic epic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Look at other dictionaries:

  • 'καλεῖτο — ἐκαλεῖτο , καλέω call imperf ind mp 3rd sg (attic epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • καλεῖθ' — καλεῖτο , καλέω call pres opt mp 3rd sg (epic ionic) καλεῖτε , καλέω call fut ind act 2nd pl (attic epic) καλεῖτε , καλέω call pres imperat act 2nd pl (attic epic) καλεῖτε , καλέω call pres opt act 2nd pl καλεῖτε , καλέω call pres ind act 2nd pl… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • καλεῖτ' — καλεῖτο , καλέω call pres opt mp 3rd sg (epic ionic) καλεῖτε , καλέω call fut ind act 2nd pl (attic epic) καλεῖτε , καλέω call pres imperat act 2nd pl (attic epic) καλεῖτε , καλέω call pres opt act 2nd pl καλεῖτε , καλέω call pres ind act 2nd pl… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • BULEUTICON — locus erat in Theatro, ubi senes sedebant; quemadmodum ex Ephibico spectabant iuvenes. Cael. Rhodig. Antiq. Lect. l. 8. c. 8. Iul. Pollux l. 4. Onomast. c. 19. Ε᾿καλεῖτο δέ τι καὶ Βουλευτικὸν μέρος τȏυ θέατρου, καὶ Ε᾿φηβικὸν, Dicebatur, etiam… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • CERASTIS — Cyprus olim sic dicta, quoniam homines Cerastas, i. e. cornibus insignes eam quondam tenuisse quidam scribunt. Alii quod procurrentibus promontoriis, velut infestis cornibus, assurgat. Quinimo Cerastae dicti sunt Cyprii omnes, quia ipsa insula… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • CHAERONIA et CHAERONEA seu CHERRONEA — CHAERONIA, et CHAERONEA, seu CHERRONEA Boeotiae urbs, ad Cephissum fluv. Plutarchi patria. Prius Anne dicebatur, testibus Pausaniâ, l. 9. paulo ante finem, et qui amat non raro buculâ (quod aiunt) Pausaniae arare, Stephanô Byzantiô, l. 22. περὶ… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • CYTHERA — I. CYTHERA numerô plurali etiam, urbs Cypri Episcopalis sub Archiepiscopo Constantiae, in Ora Boreali, vulgo Cithira, nunc pagus. Ferrar. II. CYTHERA olim oppid. nunc pagus Cypri, Conucha. III. CYTHERA orum, insula in ora Peloponnesi contra… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • EPHEBI — apud Athenienses dicti sunt, qui nomina sua inter Ephebos, i. e. puberes, profitebantur: cuius professionis annus legitimus erat aetatis decimus octavus. Pollux l. 8. c. 9. καὶ εἰς μὲν τοὺς Ε᾿φήβους εἰσῄεσαν εντωκαίδεκα ἔτη γενόμενοι. Cuius… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • ICARUS vel ICARIA — ICARUS, vel ICARIA ins. una Cycladum, quae prius Macris vocabatur, ac Doliche. De nomine Bochart. Icarus, inquit, est Icar, Plin. l. 4. c. 12. et l. 5. c. 31. ad verbum, ins. pascui. Quae Etymologia quam quadret, docebunt verba Strab. l. 10. Η῞… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • ORIGO — I. ORIGO mima, et meretrix. Horat. l. 1. Sat. 2. v. 55. Marsaeus amator Originis. II. ORIGO Ο᾿ριγὼ, prius dicta, quae deinde Dido. Eusebius Ε᾿καλεῖτο δὲ πρὸ τούτου Ο᾿ριγὼ …   Hofmann J. Lexicon universale

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”